FENEX-condities

18-05-2018  Wie veel met expediteurs werkt weet ongetwijfeld dat de Nederlandse Expeditie voorwaarden, ook wel de FENEX-condities genoemd, per 1 mei 2018 zijn gewijzigd. De afgelopen jaren hebben wij met TLN/FENEX vaak gesproken over het aanpassen van de FENEX-condities. In deze gesprekken hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd om de belangen van verladers te beschermen. We zijn tevreden met het resultaat, al blijven het voorwaarden van en voor expediteurs. Maar wat zijn nu de belangrijkste veranderingen?

Opbouw

Allereerst is de opbouw ten opzichte van de oude versie uit 2004 logischer en worden verschillende begrippen helder gedefinieerd. Hierbij is wel rekening gehouden met praktische zaken zoals nummering.  Dit komt de leesbaarheid ten goede en is voor verlader en expediteur duidelijk waar ze aan toe zijn.

Douane

Op het gebied van douanewerkzaamheden zijn de condities uitgebreid. Zo is er nu onder meer bepaald dat een expediteur nooit verplicht is een opdracht voor douanewerkzaamheden aan te nemen. Ook is gesteld dat hij een opdracht alleen aanneemt door expliciet toe te stemmen of door feitelijk met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Zo is er meer duidelijkheid voor alle partijen. In het verleden is het namelijk voorgekomen dat er discussies ontstonden over foutieve douaneaangiftes.

In de oude versie was al opgenomen dat een verlader moet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aandraagt. In de nieuwe versie is daarbij gekomen dat een expediteur de overeenkomst zonder schadevergoeding mag beëindigen als de informatie zo onvolledig of zo onjuist blijkt te zijn dat de expediteur nooit aan de opdracht was begonnen, als dit van tevoren duidelijk was geweest. De verlader moet dus zeker zijn dat de informatie die hij aan de expediteur geeft voor douanewerkzaamheden juist en volledig is. De verlader kan de expediteur vragen dit te bevestigen.

Aansprakelijkheidslimiet

Een zeer positieve verandering voor de verlader is het feit dat de aansprakelijkheidslimiet van 4000 SDR per zending is komen te vervallen. Hierdoor blijft alleen overeind de limiet van 4 SDR per kg (beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan) brutogewicht en de algemene aansprakelijkheidslimiet van 10.000 SDR per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak).

Beëindiging van de overeenkomst

Een heel nieuw artikel in de FENEX-condities gaat in op de verschillende manieren waarop de overeenkomst tussen verlader en expediteur kan worden opgezegd of ontbonden. De expediteur krijgt het recht de overeenkomst per direct op te zeggen als de opdrachtgever in staat van faillissement komt, of een vergelijkbare situatie. Als de opdrachtgever zijn deel van de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt, mag de expediteur een uiterste termijn geven van veertien dagen. Als de opdrachtgever binnen de veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, mag de expediteur de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Als dit voor de expediteur onevenredige schade met zich mee brengt, mag de expediteur zelfs per direct de overeenkomst ontbinden.

Opdrachtgever

Andersom geldt dit net zo. De opdrachtgever mag de overeenkomst ook ontbinden als de expediteur zijn beloftes niet nakomt. De opdrachtgever mag dat echter alleen als hij met redenen kan uitleggen waarom hij vindt dat de expediteur tekort schiet. Ook moet hij de expediteur dertig dagen geven, in plaats van veertien, om het tekortschieten te herstellen. Bovendien is de optie voor direct opzeggen niet weggelegd voor de opdrachtgever, ook niet als dit onevenredige schade voor de verlader met zich meebrengt.
Voor beide partijen is wel weer afgesproken dat geen van beide het recht heeft de overeenkomst te ontbinden als het tekortschieten van de ander ‘van geringe betekenis is’.

Toepasselijkheid

Zijn deze nieuwe voorwaarden nu gelijk van toepassing op alle overeenkomsten met expediteurs? Dat hangt ervan af. Als in de overeenkomst met de expediteur wordt verwezen naar alleen de ‘Nederlandse Expeditie voorwaarden versie 2004’ dan zijn de oude nog van toepassing op je overeenkomst. Als in je contract ‘of de meest recente versie’ staat, dan is de nieuwe versie wel direct van toepassing. Voor de overeenkomsten waar de nieuwe versie nog niet op van toepassing is, kan de verlader een verzoek van de expediteur verwachten om in te stemmen met de nieuwe voorwaarden. Over het geheel genomen is de nieuwe versie een duidelijke verbetering van de oude versie en kan het een goed idee zijn om in dit verzoek mee te gaan. Of het dat ook is in elke situatie en voor elk bedrijf zal afhangen van de specifieke omstandigheden.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google